Fravær

Det ble fra torsdag 6. oktober 2016 gjort noen mindre endringer når det gjelder fraværsrutinene. Viktigst av disse er at ikke noe fravær knyttet til kjøreopplæringen er godtatt som gyldig fravær i forhold til 10 %-regelen. Det gis ikke lenger permisjon til oppkjøring til sertifikat, glattkjøring osv. Fravær her vil regnes som udokumentert fravær.

Regelen er at dersom en elev har 10 % udokumentert fravær i et fag, så medfører det at eleven ikke får karakter i faget.

Klikk lenke til høyre for å laste ned og lese skolens rutiner og info. Der finnes også en orientering om vår oppfølging av elever med fravær, samt skjema for egenmelding og søknad for velferdspermisjon som ikke skal telle på fraværet..

Litt mer om regelen ved 10 % udokumentert fravær:

Fra og med skoleåret 2016/2017 er det innført fraværsgrense i fag. Den gjelder for alle elever i videregående skole.

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
   
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
   
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
   
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
   
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
   
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

 

Fravær beregnes ut fra fagets planlagte årstimetall. Nedenfor følger oversikt over fraværsgrensen for ulike fag ved Godalen vgs.

1 t (skoletime) = 45 min.

Skoletimer (45 min) pr uke og pr skoleår

10 %

Tap av halvårs-karakter

10 %

Tap av standpunkt-karakter[1]

2 t/uke = 75 t/år 4 t 8 t
3 t/uke = 112 t/år[2] 6 t 12 t
4 t/uke = 150 t/år 8 t 15 t
5 t/uke = 187 t/år 10 t 19 t
6 t/uke = 224 t/år 12 t 23 t
7 t/uke = 262 t/år 14 t 27 t
8 t/uke = 300 t/år 15 t 30 t
9 t/uke = 337 t/år 17 t 34 t
10 t/uke = 375 t/år 19 t 38 t
12 t/uke = 449 t/år 23 t 45 t

[1] En elev som har gått over grensen på 10 %, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, kan likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke får karakter. Rektor foretar en konkret vurdering av elevens situasjon og hvorfor han eller hun ikke har møtt opp i timene. Det udokumenterte fraværet kan uansett ikke overstige 15 %.

[2] Matematikk Vg1: Elevene gis 128 skoletimer undervisning pr år. 5 % grense halvår = 7 t. 10 % grense standpunkt = 13 t. 

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd 

Del denne artikkelen på: