Fravær

Alle vet at det er viktig å være på skolen og å delta i undervisningen. Noe vi forventer at alle er.

Det kan likevel være ulike grunner til at en får fravær, som egen sykdom eller sykdom i nær familie, legebesøk, deltakelse i nasjonale idrettsarrangement, omsorg o.l. Husk da på følgende:

 • Er du blitt syk eller får plutselig omsorgsarbeid, så skal du eller eller en av foreldrene dine melde ifra før undervisningen starter første dagen du er syk. Meld fra til kontaktlærer eller faglærer.
   
 • Vet du på forhånd at du blir borte fra undervisningen, så SKAL du søke permisjon. Dette gjør du på eget skjema - se lenke i høyre meny.
   
 • Alt fravær skal dokumenteres. Fravær som ikke dokumenteres, er ugyldig fravær - dvs. skulk. Se fraværsrutinene våre (lenke i høyre meny) for info om hvordan du dokumenterer fravær.
  • NB - Det gis ikke permisjon / fri i forbindelse med kjøretimer, glattkjøring, oppkjøring til førerkort og lignende!
    
 • Dersom du i et fag har mer enn 10 % fravær som ikke er dokumentert, så kan du ikke få karakter i det faget. Les mer lenger nede og i fraværsrutinene våre og på Internett-siden til UDIR.

Klikk lenke til høyre for å laste ned og lese skolens rutiner og info. Der finnes også en orientering om vår oppfølging av elever med fravær, samt skjema for egenmelding og søknad for velferdspermisjon som ikke skal telle på fraværet.

Litt mer om regelen ved 10 % fravær i fag som ikke dokumenteres:

Alle elever i videregående skoler har de samme reglene. 

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
   
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag som ikke dokumenteres, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
   
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
   
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
   
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
   
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

 

Fravær beregnes ut fra fagets planlagte årstimetall. Nedenfor følger oversikt over fraværsgrensen for ulike fag ved Godalen vgs. Eleven mister retten til karakter i fag når 10 % udokumentert fravær nås. Oversikten under viser i hvilke undervisningstimer dette er.

1 t (skoletime) = 45 min.

Skoletimer (45 min) pr uke og pr skoleår

10 %

Tap av halvårs-karakter

10 %

Tap av standpunkt-karakter[1]

2 t/uke = 75 t/år 4 t 8 t
3 t/uke = 112 t/år[2] 6 t 12 t
4 t/uke = 150 t/år 8 t 15 t
5 t/uke = 187 t/år 10 t 19 t
6 t/uke = 224 t/år 12 t 23 t
7 t/uke = 262 t/år 14 t 27 t
8 t/uke = 300 t/år 15 t 30 t
9 t/uke = 337 t/år 17 t 34 t
10 t/uke = 375 t/år 19 t 38 t
12 t/uke = 449 t/år 23 t 45 t

[1] En elev som har gått over grensen på 10 %, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, kan likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke får karakter. Rektor foretar en konkret vurdering av elevens situasjon og hvorfor han eller hun ikke har møtt opp i timene. Det udokumenterte fraværet kan uansett ikke overstige 15 %.

[2] Matematikk VG1 på TIP: Elevene gis 128 skoletimer undervisning pr år. 5 % grense halvår = 7 t. 10 % grense standpunkt = 13 t. 

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd 

Del denne artikkelen på: